خانه / مالتی کوپلر / باند باریک

باند باریک

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-1654A

MC1654_S

ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 165MHz-167.5MHz    قابلیت اتصال هم زمان چهار سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-3706A

3706A_S

ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 370MHz-375MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-3656A

3656A_S

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 365MHz-370MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-1656A

1656A_S

ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 165MHz-170MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-1606A

1606A_S

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 160MHz-165MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-1504A

FAN-MC-1504A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 150MHz-155MHz قابلیت اتصال هم زمان کانال RX چهار سامانه تکرار کننده به یک آنتن. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . جریان مصرفی کم حدود 70mA . حداکثر عدم تعادل در دامنه خروجی کمتر از 0.2dB در باند عبور.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-4106B

4106B

ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 410MHz-415MHz  قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-4056A

4056A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 405MHz-410MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-3546A

3546A

ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 354MHz-362MHz  قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-1456A

1456A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 145MHz-150MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »